Partneri
© 2007 limoserviss.lv, All Rights Reserved.

Līguma noteikumi

 1. Iznomātājs Nomniekam rezervē un garantē automašīnu (tai skaitā ietilpst šofera pakalpojumi un degviela)
 2. Nomnieks norāda precīzu automašīnas saņemšanas vietu, datumu un laiku.
 3. Priekšapmaksa: Ls 50.00
 4. Līgums stājas spēkā priekšapmaksas saņemšanas brīdī, ja Nomnieks lauž šo Līgumu, priekšapmaksa netiek atmaksāta.
 5. Ja Iznomātājs lauž šo Līgumu, priekšapmaksa tiek atmaksāta Ls 100.00 apmērā.
 6. Nomnieks apņemas rūpīgi un saudzīgi lietot iznomāto automašīnu, kā arī nes pilnu materiālo atbildību par automašīnas salona un tā aprīkojuma stāvokli nomas termiņa laikā.
 7. Nomnieks piekrīt tam, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Līguma nosacījumus, kas ir saistoši Nomniekam.
 8. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties lauzt šo līgumu, ja:
   8.1 Nomnieks bojā iznomāto auto, autosalonu un tam piederīgās mantas (trauki, tehniskais aprīkojums, gaismas tehnika u.c.) to nekārtīgi vai līgumam pretēji lietojot.
   8.2 Nomnieks nepakļaujas vai nepilda šofera norādījumus.
   8.3 Iznomātājs ir tiesīgs noteikt automašīnas nodarītā bojājuma summu - naudas līdzekļu apmērā.
 9. Nomniekam ir tiesības pārbaudīt automašīnu saņemšanas brīdī un veikt attiecīgās atzīmes par bojājumiem vai trūkumiem, paziņojot par to šoferim.
 10. Jebkuri strīdi, domstarpības, kas rodas starp Pusēm sakarā ar šī Līguma izpildi, tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav panākta pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā, saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.
 11. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi un parakstot šo Līgumu Nomnieks apstiprina, ka Līguma saturs un tā būtība viņam ir pilnībā saprotama un viņš piekrīt tiem.
 12. Līgums ir sastādīts 2 (divos)eksemplāros latviešu valodā, ar vienādu juridisku spēku – pa vienam eksemplāram – katrai pusei.